Sign In Forgot Password

Calendar of Events

Last Week   Next Week

Sunday, 19 May, 2019  •   14 Iyyar 5779

 
Pesach Sheni
 
29th Day Omer
5:10a  
Shaharit
Vatikin
8:00a  
Shaharit
Makdimim
9:00a  
Shaharit
Kebuim
8:30p  
Minha (Ashre)
9:00p  
Arbit

Monday, 20 May, 2019  •   15 Iyyar 5779

 
30th Day Omer
All Day
Victoria Day
5:10a  
Shaharit
8:00a  
Shaharit
9:00a  
Shaharit

Tuesday, 21 May, 2019  •   16 Iyyar 5779

 
31st Day Omer
5:05a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
8:00p  
Parashat HaShavua Shiur with Rabbi Tomer Malca
Medrash
8:30p  
Minha (Ashre)
9:00p  
Arbit

Wednesday, 22 May, 2019  •   17 Iyyar 5779

 
32nd Day Omer
5:05a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
8:15p  
Learning with the Kollel
Medrash
8:30p  
Minha (Ashre)
9:00p  
Arbit
9:30p  
Arbit

Thursday, 23 May, 2019  •   18 Iyyar 5779

 
Lag B'Omer
 
33rd Day Omer
5:00a  
Shaharit
Vatikin
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:00p 11:00p
Main Banquet Hall
8:30p  
Minha (Ashre)
9:00p  
Arbit

Friday, 24 May, 2019  •   19 Iyyar 5779

 
34th Day Omer
5:05a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:55p  
Minha (Early Shabbat)
Minha (Early Shabbat)
7:15p  
Shir HaShirim (Early Shabbat)
8:28p  
Candle Lighting

Shabbat, 25 May, 2019  •   20 Iyyar 5779

 
35th Day Omer
 
Parshat Behar
4:45a  
Shaharit
Vatikin
8:30a  
Shaharit
7:30p  
Tehilim
8:00p  
Minha
9:32p  
Habdalah
Sat, 25 May 2019 20 Iyyar 5779