Calendar of Events

Last Week   Next Week

Sunday, November 19, 2017  •   1 Kislev 5778

 
Rosh Chodesh Kislev
6:40a  
Shaharit
4:35p  
Minha
Rosh Hodesh

Monday, November 20, 2017  •   2 Kislev 5778

6:35a  
Shaharit
Vatikin
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:50a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
3:50p  
Daf Yomi
4:35p  
Minha
5:15p  
Arbit

Tuesday, November 21, 2017  •   3 Kislev 5778

6:40a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:50a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
3:45p  
Daf Yomi
4:30p  
Minha
5:10p  
Arbit

Wednesday, November 22, 2017  •   4 Kislev 5778

6:40a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:50a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
3:45p  
Daf Yomi
4:30p  
Minha
5:10p  
Arbit

Thursday, November 23, 2017  •   5 Kislev 5778

6:35a  
Shaharit
Vatikin
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:50a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
3:45p  
Daf Yomi
4:30p  
Minha
5:10p  
Arbit

Friday, November 24, 2017  •   6 Kislev 5778

6:45a  
Shaharit
Makdimim
6:45a  
Shaharit
7:50a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
4:15p  
Shir HaShirim
4:27p  
Candle Lighting
4:35p  
Minha

Saturday, November 25, 2017  •   7 Kislev 5778

 
Parshat Vayetzei
6:25a  
Shaharit
Vatikin
8:30a  
Shaharit
1:50p  
Daf Yomi
3:30p  
Tehilim
4:00p  
Minha
5:30p  
Habdalah
Thu, 23 November 2017 5 Kislev 5778