Calendar of Events

Sunday, September 17, 2017  •   26 Elul 5777

6:20a  
Shaharit
Vatikin
7:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Makdimim
9:00a  
Shaharit
Kebuim
7:10p  
Minha
7:50p  
Arbit

Monday, September 18, 2017  •   27 Elul 5777

6:15a  
Shaharit
Vatikin
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:25p  
Daf Yomi
7:10p  
Minha
7:50p  
Arbit

Tuesday, September 19, 2017  •   28 Elul 5777

6:20a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:20p  
Daf Yomi
7:05p  
Minha
7:45p  
Arbit

Wednesday, September 20, 2017  •   29 Elul 5777

 
Erev Rosh Hashana
6:20a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:20p  
Daf Yomi
7:01p  
Candle Lighting
7:05p  
Minha
7:45p  
Arbit

Thursday, September 21, 2017  •   1 Tishrei 5778

 
Rosh Hashana
 
Tashlich
6:20a  
Shaharit
Vatikin
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:15p  
Daf Yomi
7:00p  
Minha
7:40p  
Arbit
7:59p  
Candle Lighting

Friday, September 22, 2017  •   2 Tishrei 5778

 
Rosh Hashana
6:25a  
Shaharit
6:45a  
Shaharit
Makdimim
7:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Kebuim
5:30p  
Shir HaShirim (Early Shabbat)
5:45p  
Minha (Early Shabbat)
Minha (Early Shabbat)
6:19p  
Candle Lighting (Early Shabbat)
6:58p  
Candle Lighting

Saturday, September 23, 2017  •   3 Tishrei 5778

 
Parshat Ha'Azinu
6:05a  
Shaharit
Vatikin
8:30a  
Shaharit
4:20p  
Daf Yomi
6:00p  
Tehilim
6:30p  
Minha
7:59p  
Habdalah
Sat, 23 September 2017 3 Tishrei 5778