Calendar of Events

Sunday, July 23, 2017  •   29 Tammuz 5777

5:15a  
Shaharit
Vatikin
6:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
8:00a  
Shaharit
Makdimim
9:00a  
Shaharit
Kebuim
8:35p  
Minha
9:15p  
Arbit

Monday, July 24, 2017  •   1 Av 5777

 
Rosh Chodesh Av
5:20a  
Shaharit
6:40a  
Shaharit
7:45a  
Shaharit
8:40p  
Minha
Rosh Hodesh

Tuesday, July 25, 2017  •   2 Av 5777

5:20a  
Shaharit
6:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
7:50p  
Daf Yomi
8:35p  
Minha
9:15p  
Arbit

Wednesday, July 26, 2017  •   3 Av 5777

5:20a  
Shaharit
6:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
7:50p  
Daf Yomi
8:35p  
Minha
9:15p  
Arbit

Thursday, July 27, 2017  •   4 Av 5777

5:15a  
Shaharit
Vatikin
6:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
7:45p  
Daf Yomi
8:30p  
Minha
9:10p  
Arbit

Friday, July 28, 2017  •   5 Av 5777

5:20a  
Shaharit
6:30a  
Shiur: Tur Bet Yosef
with Hacham Assayag
6:45a  
Shaharit
Makdimim
8:00a  
Shaharit
Kebuim
6:45p  
Shir HaShirim (Early Shabbat)
7:00p  
Minha (Early Shabbat)
Minha (Early Shabbat)
7:34p  
Candle Lighting (Early Shabbat)
8:28p  
Candle Lighting

Saturday, July 29, 2017  •   6 Av 5777

 
Shabbat Hazon
 
Parshat Devarim
5:05a  
Shaharit
Vatikin
8:30a  
Shaharit
5:50p  
Daf Yomi
7:30p  
Tehilim
8:00p  
Minha
9:30p  
Habdalah
Mon, 24 July 2017 1 Av 5777